PИВА КРЕДИТ

Липсващата част от пъзела е при нас, нека го подредим заедно

Awesome Image


ОБЩИ УСЛОВИЯ


ОБЩИ УСЛОВИЯ НА "РИВА КРЕДИТ" ООД ЗА ОТПУСКАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА КРЕДИТИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА.

І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1 Настоящите общи условия уреждат отношенията, които възникват на основание договор за кредит, сключен между "Рива Кредит" ООД, ЕИК 202752427, със седалище и адрес на управление град Пловдив, ул. "Порто Лагос" № 47, ет. 5, вписано в Регистър на финансовите институции на БНБ с Регистрационен № на финансова институция: BGR00326, Заповед № 23584/04.03.2015 г. на БНБ, с дейности по чл. 3а, ал. 1 от ЗКИ: Кредитиране по чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗКИ от една страна като КРЕДИТОР и от друга страна, физически лица в качеството им на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИ във връзка с отпускането и обслужването на кредити до 147 000 лв., всеки един от тях и свързаните с тях отношения. При несъответствие между разпоредбите на настоящите Общи условия и условията, заложени в конкретните договори за кредит, се прилагат разпоредбите на сключените договори. При сключването на договори за кредит "Рива Кредит" ООД се ръководи от нормативните изисквания на Закона за потребителския кредит, Закона за кредитните институции, Закона за защита на потребителите, Наредба № 26 за финансовите институции, както и всички останали разпоредби на българското законодателство.

Чл.2 Отпускането на кредит, съгласно настоящите Общи условия подлежи на одобрение съобразно Вътрешните правила на "Рива Кредит" ООД. Настоящата информация не задължава Кредитора да отпусне кредит. Кредиторът изразява съгласието си да предостави исканото финансиране чрез подписване на договор за кредит, който отразява всички конкретни параметри и условия, при които е одобрен кредита.

Чл.3 "Рива Кредит" ООД поставя на видно място в помещенията за обслужване на клиенти на разположение на заинтересованите лица настоящите условия като достъпна информация относно условията и реда, при които се предоставят потребителски кредити.

ІІ. ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Чл.4 "Рива Кредит" ООД предоставя на физически лица потребителски кредит с цел посрещане на лични нужди.

ІIІ. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ, ФОРМА НА ДОГОВОРА ЗА КРЕДИТ

Чл.5 Кредитополучател може да бъде всяко пълнолетно дееспособно физическо лице с постоянно местоживеене в страната.

Чл.6 При поискване от страна на клиенти "Рива Кредит" ООД предоставя предварително екземпляр от проекта на договора за кредит. Ако към момента на поискването Кредиторът не желае да пристъпи към сключване на договор за кредит, същият има право да откаже да предостави такъв екземпляр.

Чл.7 Сключването на договора за потребителски кредит става по писмено искане на клиента (кредитополучателя/те), отправено до управителя на "Рива Кредит" ООД, с което клиентът заявява желанието си за получаване на потребителски кредит. Заедно с искането, клиентът предоставя на "Рива Кредит" ООД копие от личната си карта, съгласие за обработка на лични, включително „чувствителни“ данни, желания от него размер на кредита и срок за погасяването му, начинът на получаване на сумата по кредита, както и друга информация, която служителите на "Рива Кредит" ООД могат да поискат допълнително, при спазването на изискванията на съответните нормативни актове, "Рива Кредит" ООД разглежда предоставената от клиента информация и въз основа на същата уведомява в разумен срок за съгласието си за предоставянето на потребителски кредит и неговият размер или отказа да бъде предоставен такъв кредит. В случай на отказ "Рива Кредит" ООД няма задължение да сочи мотиви за това си решение.

Чл.8 Договорът за потребителски кредит се сключва в писмена форма, на хартиен носител в съответния брой екземпляри - по един за всяка от страните по договора.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ДОГОВОРА ЗА КРЕДИТ

Чл.9 (1) С договорът за потребителски кредит "Рива Кредит" ООД се задължава да предостави на кредитополучателя исканата от последния сума под формата на паричен заем за финансиране на лични нужди, при условие че кредиторът е одобрил отпускането на кредита съгласно Вътрешните правила за кредитиране на "Рива Кредит" ООД, а кредитополучателят се задължава да върне получената сума, както и да заплати следващите се лихви и такси ако такива са уговорени в договора за кредит, в сроковете и при условията на договора за кредит и настоящите Общи условия. Договорът за кредит се подписва лично от кредитополучателя и от управителя на "Рива Кредит" ООД или упълномощено от него лице.
(2) Кредиторът "Рива Кредит" ООД има право да провежда с кредитополучателя телефонни разговори, да му изпраща електронни съобщения, писма, в случай, че последният не изпълни, което и да е от задълженията си по договора за кредит, като по този начин го уведоми за некоректното му поведение.

V. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА УСВОЯВАНЕ НА КРЕДИТА

Чл.10 (1) Условие за усвояване на кредита - физическото лице кредитополучател да е одобрен от кредитора съгласно Вътрешните правила за кредитиране, да е дееспособен и да е сключил договор за кредит с "Рива Кредит" ООД, ведно с погасителен план.
(2). Начин на усвояване - цялата сума по кредита се усвоява по един от следните начини: чрез банков превод; в брой срещу разписка; чрез Търговец (EasyPay и др.);

VІ. РАЗМЕР НА КРЕДИТА и СРОК

Чл.11 Минималният размер на отпусканите от "Рива Кредит" ООД кредити на физически лица е 150 лева. Максималният размер на отпусканите кредити е 147 000 лева. За неуредените в настоящите Общи условия и в договора за кредит въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Възникналите спорове се решават чрез преговори, а при непостигане на съгласие се отнасят към съответния компетентен съд в зависимост от правилата за подсъдност по ГПК.

Чл.12 Минималният срок на отпусканите потребителски кредити е 7 дни, а максималният 3 (три) години, считано от датата на получаване на сумата от кредитополучателя.

VII. ЛИХВА

Чл.13 (1) Лихвата представлява възнаграждение, което кредитополучателят заплаща на кредитора за ползване на предоставената под формата на кредит сума. Лихвата се начислява върху усвоената и непогасена част от кредита за съответния период и се заплаща съгласно Погасителния план.
(2) При начисляване на лихвите месецът се брои на 30 /тридесет/ дни, а годината за 360 /триста и шестдесет/.
(3) Дневният лихвен процент се изчислява като договореният годишен лихвен процент по съответния кредит се раздели на 360 дни.
(4) Конкретният годишен лихвен процент по всеки един кредит се индивидуализира в договора за кредит.

Чл.14 "Рива Кредит" ООД не може да изисква и събира от кредитополучателя каквото и да е плащане, включително и лихви, такси и комисиони или други разходи, свързани с договора за кредит, които не са предвидени в конкретния договор за кредит, подписан между Кредитора и кредитополучателя.

VIІІ. ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ ПРИ ПРОСРОЧИЕ (НЕУСТОЙКА)

Чл.15 В случаите, визирани в Раздел. XIII на настоящите Общи условия, кредитополучателят дължи неустойка в размер на законната лихва за времето на забавата върху просрочените суми.

IX. ПОГАСЯВАНЕ НА КРЕДИТА

Чл.16 (1) Погасяването на отпуснат потребителски кредит се извършва на вноски, включващи главница по кредита ведно с уговорения в договора размер на лихвата, посочени като брой, размер и падеж в Погасителен план, неразделна част от Договора за кредит .
(2) При пълно или частично погасяване на главницата по срочен договор за потребителски кредит, кредитополучателят има право да получи при поискване и безвъзмездно във всеки един момент от изпълнението на договора информация под формата на погасителен план относно извършените и предстоящите плащания по договора за потребителски кредит. В погасителният план се посочват дължимите плащания и сроковете и условията за извършването на тези плащания; планът съдържа разбивка на всяка погасителна вноска, показваща погасяването на главницата, лихвата, изчислена на базата на лихвения процент, и когато е приложимо, допълнителните разходи;
(3) Кредитополучателят може да погасява кредита по следните начини: чрез банков превод по сметка на кредитора.; в брой в офисите на кредитора; чрез Търговец – EasyPay/ePay.
(4) В случай, че е постъпила сума, която не е достатъчна да погаси изцяло текущото задължение на кредитополучателя, първо се погасяват разноските, направени във връзка с неизпълнение на задължението, след това законната лихва върху просрочени задължения респ. неустойката по чл. 15 от тези общи условия, след това договорната лихва, накрая се погасява главницата.
(5) Паричния заем, предмет на договора за кредит се предава на кредитополучателя в български лева. При въвеждане на еврото като национално платежно средство в Република България, което заменя българският лев, страните се съгласяват, считано от деня на влизане в сила на тази промяна задължението/остатъка по ползвания паричен заем да се превалутира автоматично в евро съобразно установените законни условия на замяната.

Х. ТАКСИ. ГОДИШЕН ПРОЦЕНТ НА РАЗХОДИТЕ

Чл.17 По предоставените потребителски кредити "Рива Кредит" ООД може да начислява такси, ако такива са посочени в конкретния Договор за потребителски кредит, подписан между кредитополучателя и "Рива Кредит" ООД. За валидни и приложими се считат само тези такси, които изрично са уговорени в Договора за потребителски кредит. Размерът и видът на таксите се посочва в конкретния Договор за кредит.

Чл.18 Годишният процент на разходите (ГПР) по потребителските кредити се определя съобразно конкретния размер и срок на кредита. Точният размер на ГПР и допусканията, при които той е изчислен, се регламентират в договора за кредит като размерът му е изчислен в съответствие с Приложение № 1 към чл. 19, ал. 2 от ЗПК. ГПР не включва разходите – такси и разноски по принудително събиране на вземането в случай на неизпълнение от страна на кредитополучателя (съдебно-деловодни разноски, адвокатски хонорари, такси по принудително събиране на вземането, уведомяване за неизпълнение на договора и др.). Кредиторът не носи отговорност при направени от страна на кредитополучателя плащания при условия, по начин, по сметки и на лица, извън страните по договора за кредит (подписан между кредитополучателя и "Рива Кредит" ООД) или тези Общи условия, вкл. ако са направени във връзка с тях (напр. по застрахователни, по гаранционни/обезпечителни и/или други отношения, които не са задължителни условия по получаване на кредита).

XI ПРЕДСРОЧНО ПОГАСЯВАНЕ

Чл.19 (1) Кредитополучателят има право по всяко време да погаси изцяло или частично задълженията си по договора за кредит. "Рива Кредит" ООД не може да откаже да приеме пълно предсрочно изпълнение по договора за кредит. При предсрочно погасяване на пълния размер на кредита, кредитополучателят следва да върне непогасения остатък от главницата и дължимата договорна лихва към датата на предсрочното погасяване, както и да заплати разноските във връзка с неизпълнение, ако са направени такива.
(2) В случай на частично предсрочно погасяване на кредита "Рива Кредит" ООД предлага две възможности за избор на кредитополучателя - намаляване на крайния срок за погасяване на кредита при запазване на размера на анюитетната вноска или намаляване на размера на погасителните вноски по кредита, съобразно нов погасителен план при запазване на крайния срок.
(3) При предсрочно погасяване на кредита от страна на кредитополучателя, извън случаите по чл.32, ал.3 от ЗПК, "Рива Кредит" ООД има право на справедливо и обективно обосновано обезщетение за евентуалните разходи, пряко свързани с предсрочното погасяване на кредита, когато то се извършва през период, в който лихвеният процент е фиксиран. Обезщетението на "Рива Кредит" ООД не може да бъде по-голямо от 1 на сто от предсрочно погасената сума по кредита, когато оставащият период на договора за кредит е по-голям от една година. Когато оставащият период на договора за кредит е помалък от една година, обезщетението на кредитора не може да е по-голямо от 0,5 на сто от сумата на предсрочно погасения кредит. Обезщетението на кредитора при предсрочно погасяване на кредита не може да надвишава размера на лихвата, която кредитополучателя би платил за периода, обхващащ предсрочното погасяване на кредита и договорената дата за прекратяване на договора за кредит.

ХІІ. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ЗА КРЕДИТ

Чл.20 (1) Кредитополучателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за потребителски кредит в срок 14 календарни дни, считано от датата на сключване на договора за кредит респ. датата получаване на сумата по Договора за кредит. Правото на отказ от сключения договор за потребителски кредит се смята за упражнено, при условие че кредитополучателят изпрати уведомление до кредитора преди изтичане на срока по предходното изречение. Уведомлението трябва да бъде направено писмено на хартиен носител и депозирано в офиса на "Рива Кредит" ООД или по начин, който може да бъде доказан съгласно действащото законодателство. Когато кредитополучателят упражни правото си на отказ от договора за кредит, той връща на кредитора главницата и заплаща лихвата, начислена за периода от датата на усвояване на средства по кредита до датата на връщане на главницата, без неоправдано забавяне и не по-късно от 30 календарни дни, считано от изпращането на уведомлението до кредитора за упражняване правото на отказ, лихвата се изчислява на базата на уговорения в договора лихвен процент. При упражняване правото на отказ от сключения договор за кредит кредиторът няма право да изисква и събира от кредитополучателя обезщетение, с изключение на обезщетението за направените от него разходи към публични административни органи, които не подлежат на възстановяване.
(2) Кредитополучателят има право да подаде писмено възражение до "Рива Кредит" ООД, свързано с изпълнение на задълженията на страните по договора за потребителски кредити/или да отнесе възражението си до Комисията за защита на потребителите. Адресът на Комисията за защита на потребителите е: гр. София 1000, ул. "Врабча" № 1.

XIII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ПРЕДСРОЧНА ИЗИСКУЕМОСТ ПО КРЕДИТИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Чл.21 (1) Неизпълнение е налице при забава в плащането на която и да е вноска по кредита или част от нея. При забава в плащането на която и да е вноска по кредита или част от нея, кредитополучателят дължи освен просрочената главница и лихвата върху нея, така и неустойка върху просрочените суми, съгласно Раздел VIІІ от настоящите Общи условия, считано от деня, следващ деня на падежа по погасителен план до окончателното изплащане на задължението, както и всички незаплатени до момента такси, ако има уговорени такива в индивидуалния договор.
(2) При забава в плащането на три вноски, съгласно индивидуалния погасителен план към договора за кредит, кредиторът може едностранно да обяви всичките си вземания по кредита за предсрочно изискуеми в пълен размер, като даде на кредитополучателя подходящ срок за изпълнение с предупреждение, че след изтичането на срока ще счита кредита за предсрочно изискуем в цялост, включително непогасената част от главницата с ненастъпил падеж, съгласно погасителния план към датата на обявяване на предсрочната изискуемост (деня след изтичането на дадения подходящ срок за доброволно изпълнение). Кредитополучателят продължава да дължи сумите, подробно изброени в чл.21, ал.1 от настоящите Общи условия и след настъпването на предсрочната изискуемост до пълното им изплащане.
(3) В хипотезата на чл.21, ал.2, кредиторът отправя писмено уведомление до кредитополучателя, в което посочва основанието за предсрочна изискуемост, всички суми, които кредитополучателят следва да плати съгласно настоящите Общи условия и индивидуалния договор за кредит, като дава подходящ срок на кредитополучателя за доброволно изпълнение с предупреждение, че след изтичане на срока за доброволно изпълнение ще счита кредита за предсрочно изискуем в цялост.
(4) В случай на предсрочна изискуемост на паричния заем по договора за кредит, кредитополучателят дължи и следва незабавно да заплати на кредитора: всички падежирали вноски (главница и възнаградителни лихви), ведно с обезщетението за забава (неустойка) върху тях, до датата на окончателното им изплащане, както и цялата остатъчна главница, ведно с обезщетение за забава (неустойка) върху нея считано от датата на настъпване на предсрочната изискуемост до пълното й издължаване. Обезщетението за забава (неустойката) е съгласно Раздел VIII от Общите условия.

XIV. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ВЗЕМАНЕ

Чл.22 (1) По всяко време "Рива Кредит" ООД има право да прехвърли правата си по договора за кредит (паричен заем) на трето лице, включително да заложи вземането в полза на трето лице, съгласно Закона за особените залози.
(2) В случай на прехвърляне на вземане "Рива Кредит" ООД уведомява писмено кредитополучателя на посочения в договора за кредит адрес за прехвърляне на вземането върху новия кредитор, освен когато "Рива Кредит" ООД продължава да администрира кредита по отношение на кредитополучателя по споразумение с новия кредитор. В останалите случаи прехвърлянето ще има действие спрямо кредитополучателя след уведомяването му от страна на "Рива Кредит" ООД.

XV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл.23 (1) „Рива кредит“ ООД събира и обработва лични данни в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни.
(2) С попълването и подаването на искане за отпускане на кредит, кредитополучателят/те декларира, че е запознат с Политиката за защита на личните данни, прилагана от „Рива кредит“ ООД, която е налична на интернет страницата на „Рива кредит“ ООД, както и на хартиен носител в офиса на „Рива кредит“ ООД, с доброволния характер и условията за събиране и обработване на лични данни за целите на изпълнение на договорите за кредит и приемат условията им. Кредитополучателят/те декларира, че е съгласен документите, съдържащи лични данни, предоставени във връзка с подадено искане за отпускане на кредити за физически лица, да бъдат обработвани и след отпускането на кредит, ако такъв бъде отпуснат, за целите на изпълнението на договора за кредит.
(3) Субектите на данни са предварително информирани за целите и основанията за събиране и обработка на личните им данни, за срока на съхранението им, дали са обект на автоматизирано вземане на решения, вкл. профилиране, както и дали личните им данни подлежат на трансфер в трета държава или международна организация. Субектите на данни са запознати с правата си като такива, а именно: правото на достъп, коригиране, пренос, изтриване, възражение, ограничаване на обработването, право на жалба до компетентния надзорен орган, както и право да оттеглят дадено съгласие по всяко време, като това не влияе на законосъобразното обработване до този момент.
(4) Съгласявайки се е Политиката за защита на личните данни на „Рива кредит“ ООД, субектите са информирани, че съществува възможност за прехвърляне на вземанията по сключен договор за кредит, и кредитополучателят/те дава съгласието си и оправомощава "Рива Кредит" ООД да прехвърли и предостави на новия кредитор и всяка информация, свързана с кредита или лични данни.
(5) С попълването и подаването на искане за отпускане на кредит, кредитополучателя/те, в качеството си на субекти на лични данни, дават своето изрично и доброволно съгласие „Рива кредит“ ООД да обработва предоставените от тях лични данни като прави проверки във всички бази данни, поддържани от държавни органи, организации, търговски дружества, кредитни бюра, да изисква и получава намиращите се в информационната система на НОИ данни за доходите им и извършените от тях осигурителни плащания, както и другите техни данни, които са лични по смисъла на ЗЗЛД и др., с цел установяването на тяхната кредитоспособност, за което са дали отделно изрично съгласие.

XVI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.24 (1) Цялата кореспонденция между кредитора и кредитополучателя в т.ч. всички писма, покани, съобщения или други документи между страните, всички уведомления и изявления по сключен договор за кредит, както и всички уведомления по тези Общи условия и индивидуалния договор за кредит (с изключение на отказа на "Рива Кредит" ООД да отпусне кредит, което може да бъде извършено и лично или по телефон) трябва да бъдат направени в писмена форма и ще се считат получени, узнати и редовно връчени на другата страна, ако достигнат до адресите, електронната поща (и-мейл) посочени в договора за кредит, изпратени по факс или чрез лично доставяне/призовкар или чрез изпращане по пощата с обратна разписка/куриер, когато в известието за доставяне е отбелязано, че не са били получени поради: неприемане/отказ да бъдат получени, не са били потърсени от адресата или той е заминал/преместил на друг адрес/ адресът е недостатъчен, адресът вече не съществува или е непознат.
(2) В случай, че кредитополучателят промени адреса си или други данни, посочени в ал.1, той е длъжен да уведоми писмено "Рива Кредит" ООД за съответната промяната като посочи новия си адрес/другите актуални данни в срок от 3 /три/ календарни дни от промяната на данните, а до получаването на такова уведомление от "Рива Кредит" ООД, всички съобщения, писма, покани, съобщения, уведомления или други документи изпратени и достигнали до последния известен адрес за кореспонденция, факс или електронна поща (и-мейл), ще се считат за редовно връчени и ще ангажират страните по договора за кредит.
(3) "Рива Кредит" ООД е длъжно да уведоми кредитополучателя ако промени адреса или други данни, посочени в ал.1 в срок от 3 /три/ календарни дни от промяната на данните.
(4) Навсякъде в текста под „договор за кредит"/„договор за потребителски кредит" се разбира единството между сключения между страните индивидуален договор за кредит и настоящите Общи условия, които представляват неразделно договорно цяло.
(5) В случай че някоя от разпоредбите на тези Общи условия бъде обявена за невалидна от компетентна юрисдикция, то тя се заменя от най-близката й по смисъл разпоредби (или от съответната императивна разпоредба), като останалите разпоредби остават в сила.
(6) За неуредените в настоящите Общи условия и в договора за кредит въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Възникналите спорове се решават чрез преговори, а при непостигане на съгласие се отнасят към съответния компетентен съд в зависимост от правилата за подсъдност по ГПК.

Чл.25 Всички кредитополучатели (солидарни длъжници/съдлъжници) се задължават солидарно по отношение на кредитора за вземанията по договора за кредит и съгласно тези общи условия като вземането може да бъде събрано от всеки от тях изцяло и/или от техните наследници съобразно наследствените им дялове.

Чл.26 (1) Разпоредбите на настоящите Общи условия се отнасят за кредитополучателя и за всички други лица (солидарни длъжници/съдлъжници), които са подписали договора за кредит и тези общи условия. Настоящите Общи условия стават неразделна част от всеки Договор за кредит, отпуснат от „Рива Кредит“ ООД, съгласно Закона за потребителския кредит.
(2) Настоящите Общи условия не се ограничават със срок и „Рива Кредит“ ООД има право да ги променя едностранно, когато независещи от „Рива Кредит“ ООД, причини налагат това, в това число, когато „Рива Кредит“ ООД, е получило изрично предписание/указание от компетентен регулаторен орган, да промени същите или, когато такава промяна е станала наложителна като резултат от влязло в сила съдебно решение.
(3) Текстът на изменените Общи условия, се публикува на интернет страницата на „Рива Кредит“ ООД.

Настоящите Общи условия влизат в сила от 18.04.2023 г.

КОНТАКТИ


РИВА КРЕДИТ ООД

гр. Пловдив, Рива Център, ул. "Порто Лагос" № 47, ет. 2

тел.0895 662 157

e-mail:office@rivacredit.com

Работно време

Понеделник - Петък : 9.00 ч. - 17.00 ч.