Img

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА "РИВА КРЕДИТ" ООД

ЗА ОТПУСКАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА КРЕДИТИ 

НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

 

 

І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

І.1. Настоящите общи условия уреждат отношенията, които възникват на основание договор за кредит, сключен между "Рива Кредит" ООД, ЕИК 202 752427, със седалище и  адрес на управление град Пловдив, ул. "Порто Лагос" № 47, ет. 5, от една страна като КРЕДИТОР и, от друга страна, физически лица в качеството им на Кредитополучатели във връзка с отпускането и обслужването на кредити до 147 000 лв., всеки един от тях и свързаните с тях отношения. При несъответствие между разпоредбите на настоящите Общи условия и условията, заложени в конкретните договори, се прилагат разпоредбите на сключените договори. При сключването на договори за кредит "Рива Кредит" ООД се ръководи от нормативните изисквания на Закона за потребителския кредит, Закона за кредитните институции, Закона за защита на потребителите, Наредба № 26 за финансовите институции, както и всички останали разпоредби на българското законодателство.

І.2. Отпускането на кредит, съгласно настоящите Общи условия подлежи на одобрение съобразно Вътрешните правила на "Рива Кредит" ООД. Настоящата информация не задължава Кредитора да отпусне кредит. Кредиторът изразява съгласието си да предостави исканото финансиране чрез подписване на договор за кредит, който отразява всички конкретни параметри и условия, при които е одобрен кредита. 

І.3. "Рива Кредит" ООД поставя на видно място в помещенията за обслужване на клиенти на разположение на заинтересованите лица настоящите условия като достъпна информация относно условията и реда, при които се предоставят потребителски кредити.

ІІ. ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

ІІ.1. "Рива Кредит" ООД предоставя на физически лица потребителски кредит с цел посрещане на лични нужди.

ІІ.2. КОЙ МОЖЕ ДА БЪДЕ КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ? -Кредитополучател може да бъде всяко пълнолетно дееспособно физическо лице с постоянно местоживеене в страната. 

ІІ.3. При поискване от страна на клиенти "Рива Кредит" ООД може да предостави предварително екземпляр от проекта на договора за кредит. Ако към момента на поискването Кредиторът не желае да пристъпи към сключване на договор за кредит, същият има право да откаже да предостави такъв екземпляр.

ІІ.4. Сключването на договора за потребителски кредит става по писмено искане на клиента (кредитополучателя), отправено до управителя на "Рива Кредит" ООД, с което клиентът заявява желанието си за получаване на потребителски кредит. Заедно с искането, клиентът предоставя на "Рива Кредит" ООД копие от личната си карта, съгласие за обработка на лични включително „чувствителни“ данни, желания от него размер на кредита и срок за погасяването му, информация относно възможността му да осигури обезпечениепо кредита, начинът на получаване на сумата по кредита, както и друга информация, която служителите на "Рива Кредит" ООД могат да поискат допълнително, при спазването на изискванията на съответните нормативни актове  "Рива Кредит" ООД разглежда предоставената от клиента информация и въз основа на същата уведомява в разумен срок за съгласието си за предоставянето на потребителски кредит и неговият размер или отказа да бъде предоставен такъв кредит. В случай на отказ "Рива Кредит" ООД няма задължение да сочи мотиви за това си решение.

ІІ.5. ФОРМА НА ДОГОВОРА ЗА КРЕДИТ - Договорът за потребителски кредит се сключва в писмена форма, на хартиен носител в два екземпляра - по един за всяка от страните по договора.

ІІ.6. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА ЗА КРЕДИТ – с договорът за потребителски кредит "Рива Кредит" ООД се задължава да предостави на кредитополучателя исканата от последния   сума под формата на паричен заем до размер на "Рива Кредит" ООД за финансиране на лични нужди, при условие че кредиторът е одобрил отпускането на кредита съгласно Вътрешните правила за кредитиране на "Рива Кредит" ООД, а кредитополучателят се задължава да върне получената сума, както и да заплати следващите се лихви и такси, в сроковете и при условията на договора за кредит и настоящите Общи условия. Договорът за кредит се подписва лично от кредитополучателя и от управителя на "Рива Кредит" ООД или упълномощено от него лице.

II.7. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА УСВОЯВАНЕ НА КРЕДИТА  

ІІ.7.1. Условие за усвояване на кредита -  физическото лице кредитополучател да е одобрен от кредитора съгласно Вътрешните правила за кредитиране и да е сключил договор за кредит с "Рива Кредит" ООД, ведно с погасителен план. 

ІІ.7.2. Начин на усвояване - кредитът се усвоявапо следните начини:II .7.2.1. чрез банков превод по предоставена от кредитополучателя банкова сметка. За дата на получаване на сумата по кредита се счита датата, на която е извършено плащането от страна кредитора.

II.7.2.2. в брой срещу разписка. За дата на получаване на сумата по кредита се счита датата, посочена в разписката.

II.7.2.3. чрез банков превод  към Търговец (EasyPay и др.), посочен от кредитополучателя в искането за отпускане на кредит.  За дата на получаване на сумата по кредита се счита датата, на която е извършено плащането от страна кредитора по сметка на Търговеца.

ІІ.7.3. Всички срокове текат от датата на усвояване на сумата по кредита съгласно предходната разпоредба.

ІІ.8. РАЗМЕР НА КРЕДИТА - Минималният размер на отпусканите от "Рива Кредит" ООД кредити на физически лица е 150 лева. Максималният размер на отпусканите кредити е 147 000 лева.

ІІ.9. СРОК - Минималният срок на отпусканите потребителски кредити е 7 дни, а максималният -3 (три) години, считано от датата на получаване на сумата от кредитополучателя.

II.10. ЛИХВА

II.10.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ - Лихвата представлява възнаграждение, което кредитополучателят заплаща на кредитора за ползване на предоставената под формата на кредит сума. Лихвата се начислява върху усвоената и непогасена част от кредита и се заплаща съгласно Погасителен план.

II.10.2. При начисляване на лихвите месецът се брои на 30 /тридесет/ дни, а годината за 360 /триста и шестдесет/.

II.10.3. Дневният лихвен процент се изчислява като договореният годишен лихвен процент по съответния кредит се раздели на 360 дни.

ІІ.10.4. Конкретният годишен лихвен процент по всеки един кредит се индивидуализира в договора за кредит.

ІІ.11. ОБЕЗПЕЧЕНИЯ - Като обезпечение за предоставяния кредит, кредитополучателят може да предостави:

ІІ.11.1. Поръчителство – поръчител по договор за кредит може да бъде пълнолетно дееспособно физическо лице с постоянно местожителство в страната. Поръчителите отговарят солидарно с кредитополучателя пред "Рива Кредит" ООД за цялото задължение по сключения договор, в т.ч.: главницата, лихвите и таксите, уговорени в конкретния договор за кредит, както  и всички други разноски по събирането на вземането до окончателното погасяване на всички задължения, включително и когато "Рива Кредит" ООД обяви кредита за предсрочно и изцяло изискуем и при всички условия по договора за кредит.

ІІ.11.2.   Сключен договор с дружество гарант, одобрено от кредитора. След представяне от страна на кредитополучателя на писмена информация относно гарантиращото дружеството, кредиторът разполага с 3-дневен срок за одобрението на дружеството гарант. Сключеният тристранен договор между кредитора, кредитополучателя и дружеството гарант за обезпечаване изпълнението на задалъженията на кредитополучателя по конкретен договор за кредит доказва наличието на одобрение на представеното от кредитополучателя дружество гарант.

II.11.3. Ипотека на недвижим имот, собственост на длъжника или трето лице.

ІІ.12. "Рива Кредит" ООД не може да изисква и събира от кредитополучателя каквото и да е плащане, включително и лихви, такси и комисиони или други разходи, свързани с договора за кредит, които не са предвидени в конкретния договор за кредит, подписан между Кредитора и кредитополучателя.

ІІ.13. ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ ПРИ ПРОСРОЧИЕ (НЕУСТОЙКА) - В случаите, визирани в т.ІІІ на настоящите Общи условия, кредитополучателят дължи неустойка в размер на законната лихва за времето на забавата върху просрочените суми. 

II.14. ПОГАСЯВАНЕ НА КРЕДИТА

ІІ.14.1. Погасяването на отпуснат потребителски кредит се извършва на вноски, включващи лихва и/или главница, посочени като брой, размер и падеж в Погасителен план, неразделна част от Договора за кредит . 

II.14.2. При пълно или частично погасяване на главницата по срочен договор за потребителски кредит, кредитополучателят има право да получи при поискване безплатно във всеки един момент от изпълнението на договора информация относно извършените и предстоящите плащания по договора за потребителски кредит. 

II.14.3.Кредитополучателят може да погасява кредита по следните начини:

II.14.3.1. чрез банков превод по сметка на кредитора.За дата на плащането се счита датата, на която сумата е постъпила по банкова сметка на кредитора.

II.14.3.2. в брой в офисите на кредитора.

II.14.3.3. чрез Търговец – EasyPay/ePay .За дата на плащането се счита датата, на която сумата е постъпила по сметка на кредиторапри Търговеца.

II.14.4. В случай че е постъпила сума, която не е достатъчна да погаси изцяло текущото задължение на кредитополучателя, първо се погасяват разноските, направени във връзка с неизпълнение на задължението от страна на кредитополучателя (в това число: съдебни и извънсъдебни разноски, такси, адвокатски хонорари, такси на ЧСИ/ДСИ, както и всички извършени от кредитора разноски при или по повод неизпълнението на задълженията от страна на кредитополучателя), след това законната лихва върху просрочени задължения, след нея договорната лихва, накрая главницата.

II.15. ТАКСИ – По предоставените потребителски кредити "Рива Кредит" ООД може да начислява следните такси:

ІІ.15.1. Такса за издаване на удостоверение за погасен кредит. Събира се еднократно, при поискване от страна на кредитополучател и е в размер на 10,00 лв.

ІІ.15.2. Други такси, посочени в конкретния Договор за потребителски кредит, подписан между кредитополучателя и "Рива Кредит" ООД.

II.16. За валидни и приложими се считат само тези такси, които изрично са уговорени в Договора за потребителски кредит.

II.17. Размерът и видът на таксите по т. II.15 се посочва в конкретния Договор за кредит.

II.18.Годишният процент на разходите (ГПР) по потребителските кредити се определя съобразно конкретния размер и срок на кредита. Точният размер на ГПР и допусканията, при които той е изчислен, се регламентират в договора за кредит. ГПР не включва разходите – такси и разноски по принудително събиране на вземането в случай на неизпълнение от страна на кредитополучателя (съдебно-деловодни разноски, адвокатски хонорари, такси по принудително събиране на вземането и др.). 

II.19.1. ПРЕДСРОЧНО ПОГАСЯВАНЕ - Кредитополучателят има право по всяко време да погаси изцяло или частично задълженията си по договора за кредит. "Рива Кредит" ООД не може да откаже да приеме пълно предсрочното изпълнение по договора за кредит. При предсрочно погасяване на пълния размер на кредита, кредитополучателят следва да върне пълния размер на получената главница и договорната лихва към датата на предсрочното погасяване, както и всички такси, ако такива са индивидуално уговорени в договора за кредит.

ІІ.19.2. В случай на частично предсрочно погасяване на кредита "Рива Кредит" ООД предлага две възможности за избор на кредитополучателя - намаляване на крайния срок за погасяване на кредита при запазване на размера на анюитетната вноска или намаляване на размера на погасителните вноски по кредита, съобразно нов погасителен план при запазване на крайния срок.

ІІ.20. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ЗА КРЕДИТ  – Кредитополучателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за потребителски кредит в срок 14 календарни дни, считано от датата на сключване на договора за кредит. Правото на отказ от сключения договор за потребителски кредит се смята за упражнено, при условие че кредитополучателят изпрати уведомление до кредитора преди изтичане на срока по предходното изречение. Уведомлението трябва да бъде направено писмено на хартиен носител и депозирано в офиса на "Рива Кредит" ООД или изпратено по пощата с обратна разписка. Когато кредитополучателят упражни правото си на отказ от договора за кредит, той връща на кредитора главницата и заплаща лихвата, начислена за периода от датата на усвояване на средства по кредита до датата на връщане на главницата, без неоправдано забавяне и не по-късно от 30 календарни дни, считано от изпращането на уведомлението до кредитора за упражняване правото на отказ. Лихвата се изчислява на базата на уговорения в договора лихвен процент.

II.21. Кредитополучателят има право да подаде писмено възражение до "Рива Кредит" ООД, свързано с изпълнение на задълженията на страните по договора за потребителски кредити/или да отнесе възражението си до Комисията за защита на потребителите. Адресът на Комисията за защита на потребителите е: гр. София 1000, пл. "Славейков" № 4А, ет.3, 4 и 6.

III. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ПРЕДСРОЧНА ИЗИСКУЕМОСТ ПО КРЕДИТИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

III.1. Неизпълнение е налице при забава в плащането на която и да е вноска по кредита или част от нея.При забава в плащането на която и да е вноска по кредита или част от нея кредитополучателят дължи освен просрочената главница и лихвата върху нея съгласно т.ІІ.10 от настоящите Общи условия до окончателното изплащане на задължението, така и неустойка върху просрочената главница съгласно т.ІІ.13 от настоящите Общи условия, считано от деня, следващ деня на падежа по погасителен план, до окончателното изплащане на задължението, както и всички незаплатени до момента такси, ако има уговорени такива в индивидуалния договор.

ІІІ.2. При забава в плащането на една вноска съгласно индивидуалния погасителен план към договора за кредит или част от нея и считано от падежната дата на непогасената вноска или частично непогасената вноска, кредитът става автоматично предсрочно изискуем в пълния му размер, без да е необходимо допълнително уведомяване на кредитополучателя. Кредитополучателят продължава да дължи сумите, подробно изброени в в т.ІІІ.1. от настоящите Общи условия и след настъпването на предсрочната изискуемост до пълното им изплащане.

ІІІ.3. Във всички останали случаи на предсрочна изискуемост, уговорени във всеки индивидуален договор за кредит, кредиторът отправя едностранно писмено уведомление до кредитополучателя, че счита вземането си по договора за кредит за предсрочно изискуемо. В това уведомление кредиторът посочва основанието за предсрочна изискуемост, всички суми, които кредитополучателят следва да плати съгласно настоящите Общи условия и индивидуалния договор за кредит, може да даде по своя преценка предвид всеки конкретен случай, но не е длъжен, подходящ срок на кредитополучателя за доброволно изпълнение. След изтичане на срока за доброволно изпълнение по предходното изречение, ако такъв е даден, или от датата на получаване на уведомлението, ако в него не е даден срок за доброволно изпълнение, кредиторът има право да начислява неустойка по т.ІІ.13. 

III.4. Когато кредитът или отделни вноски от него или части от вноски не бъдат издължени на договорените дати за плащане, както и в случаите, когато кредитът бъде обявен за предсрочно изискуем, "Рива Кредит" ООД може да поиска издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл.410 от ГПК и да пристъпи към принудително събиране на вземането си, като насочи изпълнението върху цялото имущество на кредитополучателя и/или на поръчителите и/или съдлъжниците по установения в закона ред.

 

IV. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ВЗЕМАНЕ

IV.1. В случай на прехвърляне на вземане "Рива Кредит" ООД уведомява писмено кредитополучателя и /или поръчителите и/или съдлъжниците на посочения в договора за кредит адрес за прехвърляне на вземането върху новия кредитор, освен когато "Рива Кредит" ООД продължава да администрира кредита по отношение на кредитополучателя по споразумение с новия кредитор. В останалите случаи прехвърлянето ще има действие спрямо кредитополучателя и поръчителите след уведомяването му/им от страна на "Рива Кредит" ООД.

 

V. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

V.1.  „Рива кредит“ООД събира и обработва лични данни в качеството си на администраторна лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни. 

V.2. С попълването и подаването на искане за отпускане на кредит, кредитополучателите и/или  поръчителите и/или съдлъжниците, декларират, че са запознати с Политиката за защита на личните данни, прилагана от „Рива кредит“ ООД, която е налична на интернет страницата на „Рива кредит“ ООД, както и на хартиен носител в офиса на „Рива кредит“ ООД, с доброволния характер и условията за събиране и обработване на лични данни за целите на изпълнение на договорите за кредит и/или поръчителство и приемат условията им. Лицата декларират, че са съгласни документите, съдържащи лични данни, предоставени във връзка с подадено искане за отпускане на кредити за физически лица, да бъдат обработвани и след отпускането на кредит, ако такъв бъде отпуснат, за целите на изпълнението на договора за кредит.

V.3. Субектите на данни  са предварително информирани за целите и основанията за събиране и обработка на личните им данни, за срока на съхранението им, дали са обект на автоматизирано вземане на решения, вкл. профилиране, както и дали личните им данни подлежат на трансфер в трета държава или международна организация. Субектите на данни са запознати с правата си като такива, а именно: правото на достъп, коригиране, пренос, изтриване, възражение, ограничаване на обработването, право на жалба до компетентния надзорен орган, както и право да оттеглят дадено съгласие по всяко време, като това не влияе на законосъобразното обработване до този момент. 

V.4. Съгласявайки се е Политиката за защита на личните данни на „Рива кредит“ ООД, субектите са информирани, че съществува възможност за   прехвърляне на вземанията по сключен договор за кредит, и кредитополучателите и/или поръчителите и/или съдлъжницитедават съгласието си и оправомощават "Рива Кредит" ООД да прехвърли и предостави на новия кредитор и всяка информация, свързана с кредита или лични данни.

V.5. С попълването и подаването на искане за отпускане на кредит, кредитополучателите и/или  поръчителите и/или съдлъжниците, в качеството си на субекти на лични данни,дават своето изрично и доброволно съгласие  „Рива кредит“ ООД  да обработва предоставените от тях лични данни като прави проверки във всички бази данни, поддържани от държавни органи, организации, търговски дружества, кредитни бюра и др.,с цел установяването на тяхната кредитоспособност, за което са дали отделно изрично съгласие.

 

VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

VI.1. Всички уведомления и изявления по сключен договор за кредит, както и всички уведомления по тези Общи условия (с изключение на отказа на "Рива Кредит" ООД да отпусне кредит, което може да бъде извършено и лично или по телефон) трябва да бъдат направени в писмена форма и ще се считат получени, ако достигнат до адресите на кредитополучателите и/или  поръчителите и/или съдлъжниците, посочени в договора за кредит или по факс или чрез лично доставяне или чрез изпращане по пощата с обратна разписка. В случай че кредитополучателите и/или  поръчителите и/или съдлъжниците променят адресите си, те са длъжни да уведомят писмено "Рива Кредит" ООД като посочат новия си адрес, а до получаването на такова уведомление, всички съобщения достигнали до адрес, даден в договора за кредит, ще се считат за редовно връчени.

VI.2. "Рива Кредит" ООД  е длъжно да уведоми кредитополучателя  и/или   поръчителите и/или съдлъжниците за всяко изменение в настоящите общи условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочен от него телефон, електронна поща или адрес за кореспонденция.Когато не е съгласен с измененията в общите условия, кредитополучателя  и/или   поръчителите и/или съдлъжниците може да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението общи условия.Кредитополучателят упражнява правото си да се откаже от договора, като изпраща до  "Рива Кредит" ООД  писмено уведомление в едномесечен срок от получаването на съобщението за изменение на общите условия. 

VІ.3. Измененията в общите условия обвързват кредитополучателя  и/или  поръчителите и/или съдлъжниците по договора, когато кредитополучателят  и/или  поръчителите и/или съдлъжниците  са уведомени за тях при условията на VІ.2. и не са упражнили правото си да се откажат от договора"Рива Кредит" ООД е длъжно да установи факта на уведомяване на кредитополучателя  и/или   поръчителите и/или съдлъжниците  за изменение в общите условия.

VI.3. За неуредените в настоящите Общи условия и в договора за кредит въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Възникналите спорове се решават чрез преговори, а при непостигане на съгласие се отнасят към съответния компетентен съд в зависимост от правилата за подсъдност по ГПК.

 

Настоящите Общи условия са приети на 20.05.2019г.

свържете се с нас