Img

Всяко лице, наричано за краткост "потребител", получило достъп до уеб сайт с адрес http://www.rivacredit.com, наричан по-нататък "сайт", и до информацията и услугите в него, наричани за краткост "Съдържание", което предлага РИВА КРЕДИТ ООД, наричано по-долу "доставчик", се съгласява и приема следните Общи условия за ползване.

Потребителят, използващ този сайт, се задължава да спазва тези Общи условия, както и всички разпоредби на българското и международно законодателство. При несъгласие с общите условия Потребителят е длъжен да преустанови незабавно ползването на сайта. Доставчикът не носи отговорност, ако портребителят не се е запознал с настоящите условия.

Уважавайки Вашите права във връзка с обработка на лични данни и спазвайки всички приложими нормативни актове и регулации по защите на личните данни, включително Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679, информираме Ви за това, как обработваме вашите лични данни при ползването на нашя уеб сайт.

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на уеб сайта

1.1 Потребителят има право да използва този сайт, както информацията съдържаща се в него, само за позволени от закона цели, без да накърнява правата и да ограничава достъпа до този сайт от трета страна

1.2. Ползването на сайта е по инициатива, желание и за сметка на потребителя, при спазване на ограниченията в ЗАПСП в полза на титуляра на авторското право - РИВА КРЕДИТ ООД или трета страна.

1.3. потребителят има право да разглежда, съхранява, копира и отпечатва материалите от този сайт единствено за лична употреба с цел да се информира за услугите, предлагани от Доставчика.

1.4. На потребителя е забранено следното:

     1.4.1. Да променя, копира, възпроизвежда (цялостно или частично), публикува или да разпространява по какъвто и да е начин никакъв елемент от съдържанието на сайта без разрешението на Доставчика.

     1.4.2. Не се разрешава копиране или сваляне на съдържанието на сайта

     1.4.3. Да използва сайта, за да получи неразрешен достъп до други компютърни мрежи или системи.

1.5. РИВА КРЕДИТ ООД си запазва правото да осъвременява съдържанието или части от него, да отстранява допуснати грешки и пропуски по всяко време без предизвестие.


2. Ограничаване на отговорност

2.1. РИВА КРЕДИТ ООД не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употребата на сайта. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на РИВА КРЕДИТ ООД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

2.2. РИВА КРЕДИТ ООД не носи отговорност за субективното възприятие и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информацията в този сайт.

2.3. РИВА КРЕДИТ ООД има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

3. Авторско право

Потребителите нямат право да използват по никакъв начин съдържанието в сайта, освен като информация за популяризиране на услугите и продуктите на РИВА КРЕДИТ ООД.

4. Съответствие с регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR)

РИВА КРЕДИТ ООД е регистриран администратор на лични данни и гарантира неприкосновеността на всички лични данни, включително името на потребителя и/или имейл адрес. 

Личната информация на ползващите сайта не се предава или прехвърля на външни лица. Може да се наложи да предоставим вашата информация, когато смятаме, че това е необходимо за спазване на закона или защита на правата, собствеността или безопасността както на нас, така и на други лица.

!!! Изполвайки този уеб сайт, Вие се съгласявате с нашата декларация за поверителност и неговите Общи условия.


5. Контакти с РИВА КРЕДИТ ООД

Може да се свържете с нас, като използвате информацията по-долу:

Телефон: 00 359 895 755 076

И-мейл: office@rivacredit.com

свържете се с нас