Img

Ако имате лоша кредитна история, изпаднали сте в неплатежоспособност, имате просрочени задължения, съдия-изпълнител Ви притиска да плащате, нямате оборотни средства за бизнеса си, банките не ви отпускат кредит, тогава ипотечният кредит може да реши проблемите ви и да укрепи финансовото положение, в което се намирате!

ИПОТЕЧНИЯТ КРЕДИТ е подходящ за:

 • Физически лица без достъп да банково кредитиране;
 • Потребност от по-големи суми без доказване на доход;
 • Рефинансиране на просрочени кредити;
 • Спешна необходимост от допълнителни оборотни средства;
 • Нови бизнес проекти;

Какво предлагаме?

Предлагаме ипотечен кредит, обезпечен с ипотека, на недвижимо имущество - апартамент, къща, търговски и производствени обекти, земя. Идеални части не се приемат за обезпечение.

Размер: от 3000 до 147 000 лева и се определя от конкретната нужда и възможност за погасяване, както и от стойността на предлаганото обезпечение.

Срок: от 6 месеца до 5 години.

Месечен лихвен процент: От 1% до максимум 1.6%. Фиксирана лихва за целия период на кредита. Определя се индивидуално на база на информацията за доходи и задължения, кредитна история, параметри по кредита.

Схема на погасяване:

 • Равни месечни анюитетни вноски. Опция за гратисен период при изплащането на главницата
 • Възможност за месечно плащане на лихвата по кредита и изплащане на главницата в края на периода
 • Предсрочно погасяване

Необходими документи за кандидатстване:

 • Лична карта и документи за собственост на имота, който се дава за обезпечение и/или предмет на сделката;
 • За учредяване на ипотеката ще са необходими лична карта, документ за собственост, удостоверение за липса на тежести върху имота, актуална скица (издадена от съответната община) за урегулирани поземлени имоти, къщи и вили с дворни места, а при необходимост и за други недвижими имоти, актуална данъчна оценка на имота, платени данъци на имота, или други допълнителни документи по преценка на нотариуса;
 • За кредитоискатели, упражняващи стопанска дейност: удостоверение за актуално правно състояние на фирмата, удостоверение за липса на съдебно изпълнително производство, удостоверение за наличие или липса на задължения на фирмата по чл. 87, ал. 6 от ДОПК;
 • Оценка на стойността на имота - извършена от лицензиран оценител;

Отговор на молбата за ипотечен кредит: Предварително одобрение до 1 час при наличие на всички документи.

Усвояване на кредита: по банков път, след учредяване на ипотека.

 • Без такса за разглеждане на документите;
 • Без такса усвояване;
 • Без годишна такса за управление;

 

свържете се с нас