Img

 

Ако имате лоша кредитна история, изпаднали сте в неплатежоспособност, имате просрочени задължения, съдия-изпълнител ви притиска да плащате, нямате оборотни средства за бизнеса си, банките не ви отпускат кредит, тогава ипотечният кредит може да реши проблемите ви и да укрепи финансовото ви положение в което се намирате!

 

ИПОТЕЧНИЯТ КРЕДИТ е подходящ за:

  • Физически лица без достъп да банково кредитиране
  • Потребност от по-големи суми без доказване на доход
  • Рефинансиране на просрочени кредити
  • Спешна необходимост от допълнителни оборотни средства
  • Нови бизнес проекти

 

Какво предлагаме?

Предлагаме ипотечен кредит обезпечен с ипотека на недвижимо имущество - апартамент, къща, търговски и производствени обекти, земя. Идеални части не се приемат за обезпечение.

Размер: от 3000 до 150 000 лева и се определя от конкретната нужда и възможност за погасяване, както и от стойността на предлаганото обезпечение

Срок: от 6 месеца до 5 години

Месечен лихвен процент: От 1% до максимум 3.5%. Фиксирана лихва за целия период на кредита. Определя се индивидуално на база на информацията за доходи и задължения, кредитна история, параметри по кредита

Схема на погасяване:

·         Равни месечни анюитетни вноски. Опция за гратисен период при изплащането на главницата

·         Възможност за месечно плащане на лихвата по кредита и изплащане на главницата в края на периода

·         Предсрочно погасяване

Необходими документи за кандидатстване:

·         Лична карта и документи за собственост на имота, който се дава за обезпечение и/или предмет на сделката

·         За учредяване на ипотеката ще са необходими лична карта, документ за собственост, удостоверение за липса на тежести върху имота, актуална скица издадена от съответната община, за урегулирани поземлени имоти, къщи и вили с дворни места, а при необходимост и за други недвижими имоти, актуална данъчна оценка на имота, платени данъци на имота, или други допълнителни документи по преценка на нотариуса.

·         За кредитоискатели, упражняващи стопанска дейност: удостоверение за актуално правно състояние на фирмата, удостоверение за липса на съдебно изпълнително производство, удостоверение за наличие или липса на задължения на фирмата п очл. 87, ал. 6 от ДОПК.

·         Оценка на стойността на имота извършена от лицензиран оценител

Отговор на молбата за ипотечен кредит: Предварително одобрение до 1 час при наличие на всички документи

 

Усвояване на кредита: по банков път, след учредяване на първа по ред ипотека

 

Без такса за разглеждане на документите

Без такса усвояване

Без годишна такса за управление

Без необходимост от документално доказване на доход за физически лица или представяне на бизнес план

Без такса за предсрочно погасяване

  • Физически лица без достъп да банково кредитиране
  • Потребност от по-големи суми без доказване на доход
  • Рефинансиране на просрочени кредити
  • Спешна необходимост от допълнителни оборотни средства
  • Нови бизнес проекти

свържете се с нас